Davet - "Otomotiv Yan Sanayi Ar-Ge Süreçlerinde Rekabet Öncesi İşbirliği için İhtiyaç Analiz Projesi" - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Desteği

Davet - "Otomotiv Yan Sanayi Ar-Ge Süreçlerinde Rekabet Öncesi İşbirliği için İhtiyaç Analiz Projesi" - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Desteği
14 Mayıs 2016, Cumartesi 01:03
Ar-Ge Merkezi olan, Ar-Ge Merkezi olmayı planlayan ve Ar-Ge Merkezi olamayan sadece Ar-Ge Departmanı olan KOBİ’ler için ihtiyaç analizi çalışmaları siz üyelerimizin katılımıyla yapılacaktır.

TAYSAD Ar-Ge Çalışma Grubu’nun eylem planı ile uyumlu olarak, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Desteği ile “Otomotiv Yan Sanayi Ar-Ge Süreçlerinde Rekabet Öncesi İşbirliği için İhtiyaç Analiz Projesi” çalıştayları başlatılacaktır.

Çalışma Otomotiv Tedarik Sanayi Ar-Ge Süreçlerinde firmaların bireysel ve ortak durum ve ihtiyaçlarını ortaya koyacak ve bir arada yapılabilecek proje fırsatlarını belirleyecektir.

 
Siz değerli üyelerimizden,  aşağıdaki takvimde durumunuza uygun olan çalıştaylar için;

  • Sizi uygun olan bir ve ya birden fazla çalıştayı seçerek kayıt olmanız
  • Sektörümüzü ilgilendiren bu ihtiyaç analizi çalışmasında ilgili bölüm ve uzmanlarınızla katlım sağlamanız.
  • Sonuçların çıktılarının ortaya konması için süreci proaktif katılım ile desteklemenizdir.

 
Proje formatı ve işleyişi Kalkınma Ajansı ile yapılan antlaşmanın gereği proje takvimi değiştirilemez ve raporlama günü şimdiden belli olacak şekilde işlemektedir.

Çıkan analiz raporunun size sunulması ve katılım ücretsiz olarak yapılmakta, masrafların % 80’i Kalkınma Ajansı tarafından, % 20’i TAYSAD tarafından desteklenmektedir.
 
PROJE TAKVİMİ
 

Konu

Tarih

Gün

Saat

Yer

Kayıt Linki

 

 

     

 

Kick-off toplantısı ve Çalıştay 1 (ArGe Merkezi olan üyeler)

17.05.2016

Salı

09:00-17:00

TOSB Seminer Salonu

Kayıt linki-2

Çalıştay 2 (ArGe Merkezi kurmaya istekli üyeler)

24.05.2016

Salı

10:00-16:00

TOSB Seminer Salonu

Kayıt linki-3

Çalıştay 3 (ArGe ölçeğinde olmayan üyeler)

25.05.2016

Çarşamba

10:00-16:00

TOSB Seminer Salonu

Kayıt linki-4

Genel ihtiyaç analizi geliştirme çalıştayı

03.06.2016

Cuma

10:00-16:00

TOSB Seminer Salonu

Kayıt linki-5

İdeal durum analizi çalıştayı

06.06.2016

Pazartesi

10:00-16:00

TOSB Seminer Salonu

Kayıt linki-6

Durum analizi anket geliştirme çalıştayı

10.06.2016

Cuma

10:00-16:00

TOSB Seminer Salonu

Kayıt linki-7

Sonuç değerlendirme anketi geliştirme çalıştayı

21.06.2016

Salı

10:00-16:00

TOSB Seminer Salonu

Kayıt linki-8

Rekabet Öncesi İşbirliği risk analiz çalıştayı

23.06.2016

Perşembe

10:00-16:00

TOSB Seminer Salonu

Kayıt linki-9

 

Çalışmanın özetini ve fikri alt yapısını aşağıda bulabilirsiniz.

TAYSAD – ArGe’de Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi

Vizyon

TAYSAD’ın ana stratejilerinin merkezinde bulunan ArGe stratejisinin rekabet öncesi işbirliği ve ArGe kümelenmesi vizyonu ile hayata geçirilmesi amacıyla 3 yıla yayılacak çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu çalışmalar 2013 yılında başlattığımız Analiz Sentez Çalıştaylar’ında elde edilen bulgular ve ArGe komisyonunun çalışmalarının sonucunda  elde edilmiştir.
Bu kapsamda TAYSAD üyelerinin;
o   ArGe alanındaki ihtiyaç ve durumlarının analiz edilmesi (Adım1),
o   Pazar ve teknolojideki gelişmeleri izlemeleri ve ArGe süreçlerini olgunlaştırmaları için rekabet öncesi işbirliğine gitmeleri (Adım2)
o   Kamu ,üniversiteler ve enstitülerin yönlendirilmesi,
o   Rekabet öncesi işbirliği yapmak üzere oluşturulacak ArGe kümesinin ihtiyaç duyacağı  global ölçekli yeni projelerin geliştirilmesi (Adım3),
Sonucunda firmalarımızın global ölçekte sistem tasarımcısı olarak davranması mümkün olacaktır.
 
Gerekçe
Türk otomotiv yan sanayi kuruluşları son 20 yıl içinde ürün, sistem ve yönetim kalitesi anlamında global otomotiv firmaların onayını alarak büyümesini ve gelişmesini sağlamıştır. Firmalarımız bu büyüme sürecinde öğrenmeye devam ederek, maliyetlerini sürekli aşağı çekmeyi de başarmıştır. Ayrıca müşterileri ile çalışabilmek için otomotiv yan sanayi firmalarımız öncelikle yönetsel yetenek ve etkinliklerini göstermiş ve onaylatmışlar, bu çalışmalar sonucunda otomotiv yan sanayisi ciddi, sistemli çalışmalar yürüten bir yapı haline gelmiştir.
Son on yıl içinde ürün geliştirme ve ArGe konusunda firmalarımız önemli ilerlemeler sağlamışlardır. Hali hazırda ülkemizdeki ArGe merkezlerinin %25’inden fazlasını TAYSAD üyeleri oluşturmaktadır ve firmalarımız pek çok TUBİTAK, TEYDEB, ÜRGE, AB desteği ile bu çalışmalarını başarı ile finanse de edilebilmektedir. Firmalarımız bu teşviklerin dışında da kendi öz kaynakları ile pek çok yatırımlar yapmaya devam etmektedir.
Tüm bu başarılı ve yoğun çalışmalara karşın mevcut stratejiler ve ilerleme hızı ile 2023 hedeflerine erişilemeyeceği (ihracat gelirlerinin 2.5 katına çıkmasını gerektirmekte) ve daha önemlisi teknoloji sahibi ülke ve şirketler ile aramızdaki açığın kapanmayacağı görülmektedir.
Böyle hızlı bir ilerleme, sıçrama ancak ArGe yapı ve faaliyetlerinin ve işbirliklerinin etkin icrası, daha katma değerli bilgi ve ürünlerin elde edilmesi durumunda geliştirilecek yeni iş ve projelerle olasıdır.
TAYSAD üyelerinin ArGe çalışmalarında girdi olarak kullanabileceği birikim halen Türkiye’deki sanayi ve üniversitelerde bulunmamaktadır. Dolayısı ile TAYSAD üyeleri olarak bu yeni yetkinleşmekte olduğumuz alanda her şeyi ayrı ayrı öğrenmek ve ilerlemek yerine bir araya gelerek, güç birliği yapmak durumundayız.
 
Adım 1: İhtiyaç analiz projesi (Nisan 2016-Temmuz 2016)
Bu proje kapsamında hedef kitleyi oluşturan firmaların aktif katılımı sağlanacaktır. Hedef firmalar,
o   halen ArGe merkezi olan üyeler,
o   ArGe merkezi kurmaya istekli ve hazırlık yapan üyeler,
o   ArGe merkezi kurma büyüklük ve ölçeğinde olamayan ya da diğer bir deyişle ArGe çalışmalarına başlamış olsa da bu çalışmaları bir yönetsel aracılığı ile yönetecek yapı ve sistemleri kuramamış firmalardır.
Üç farklı hedef kitlenin yaşadığı zorluklar önce kalitatif yöntemle, ÇalıştayTM uygulamaları aracılığı ile derlenip sentezlenecek, daha sonra oluşturulacak anket uygulamaları ve mülakatlar ile tüm üyelerin görüşleri alınarak sağlam bir analitik çalışma ile bu kalitatif İhtiyaç analizi tamamlanacaktır.
Projenin ilk hedef kitlesi ve ilişkili amacı kurulmuş olan ArGe merkezlerinin etkinliklerini ve süreç olgunluklarını  geliştirmeye yönelik çabalarını desteklemek ve kolaylaştırmaktır. Bu konuda  firmaların nasıl çalıştığı değerlendirilecektir.
Projenin ikinci hedef kitlesi ve ilişkili amacı halen ArGe merkezi olmamış, belli ölçeğe ulaşmamış,  dolayısı ile ArGe için yatırım yapamayan firmalarımızın durumunu ve ihtiyaçlarını analiz edip, öne çıkarmaktır.
Projenin üçüncü hedef kitlesi ve ilişkili amacı ArGe faaliyetlerini geliştirmek ya da ArGe merkezi kurmak isteyen firmalara teknolojik gelişmeler ve pazar trendleri hakkında araştırma yapmaları için yön gösterici ve teşvik edici olmaktır.

Adım 2: Pazar ve teknolojideki gelişmeleri izlemeleri ve ArGe süreçlerini olgunlaştırmaları için rekabet öncesi işbirliğine gidilmesi (Eylül 2016-Aralık 2017)
Bu amaçla tercihen ana sanayinin ve üniversitelerin de katıldığı, TAYSAD benzeri yurtdışı paydaşların da olacağı, belki bir Avrupa Birliği, belki Horizon 2020, belki de  Kalkınma Ajansı merkezli güdümlü proje hazırlanması hedeflenmektedir.
Bu proje kapsamında teknoloji öngörü çalışmasının ve  ArGe olgunluk projesinin nasıl işletileceği tanımlanacak ve bu doğrultuda ilk uygulama yapılacaktır. Bu sürecin kalıcı bir yapıya dönüştürülmesi ise fikren bu proje kapsamında değerlendirilecek, uygulaması proje kapsamı dışında olacaktır

Adım 3: Rekabet öncesi işbirliği yapmak üzere oluşturulacak ArGe kümesinin ihtiyaç duyacağı global ölçekli yeni projelerin geliştirilmesi (Ocak 2018-Aralık 2018)
ArGe kümesinin etkin işletilmesi için gerekli yapı-süreçlerin ve öncü projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yine uluslararası benzer yapılarla işbirliği ile geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu aşamada kritik konularda  işbirliklerinin oluşması ve global ölçekli sistem tasarı projelerinin başlaması hedeflenmektedir.